Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie postępowania powypadkowego
  • Wykonanie oceny ryzyka zawodowego
  • Reprezentowanie firmy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Policją itd.
  • Prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych
  • Realizacja zadań zewnętrznej służby BHP
  • Pełnienie funkcji koordynatora BHP